Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • brak odpowiednie struktury nagłówkowej
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Wyłączenia

 • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne, nie są edytowalne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyr. Rena Rospond.
 • E-mail: spkrzyszkowice@op.pl
 • Telefon: 12-273-76-71

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach
 • Adres: 32-445 Krzyszkowice 368
 • E-mail: spkrzyszkowice@op.pl
 • Telefon: 12-273-76-71

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek szkoły ma 3 wejścia: wejście główne obok sekretariatu oraz wejście boczne nr 1 na parterze i wejście boczne nr 2 na parterze od strony boiska. Wejście nr 2 zaopatrzone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych, wejście nr 1 jest wprost z poziomu terenu. Do wejścia głównego prowadzą schody bez możliwości podjazdu dla wólka inwalidzkiego. Nad żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i niedowidzące.

2. Na terenie szkoły są dwa parkingi. Od strony głównego wejścia duży parking na 40 samochodów, od strony boiska mały parking na 6 samochodów. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

3. Opisy dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet. Budynek jest trzykondygnacyjny. Jest duża ilość schodów na wielu poziomach co uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. Klatka schodowa wąska. Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich, wąskie światło drzwi do toalet. Na kladkach schodowych (po jesnej stronie) zamontowane są poręcze. Budynek nie posiada wind.

4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

5. Brak informacji odnośnie wprowadzenia psa asystującego i psa przewodnika.

6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.